Chất lượng dịch vụ

1. Thông tin về các dịch vụ DCNET đang cung cấp:

– Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất (Internet cáp quang)

2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ:

Dịch vụ viễn thông:
QCVN 34:2019/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

3. Bản công bố chất lượng dịch vụ:

Dịch vụ viễn thông:
– Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (Internet cáp quang)

4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ:

Dịch vụ viễn thông:

Năm 2021:
– Quý I.2021: Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Quý II.2021: Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Quý III.2021: Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

5. Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông:

Năm 2021:
– Quý I.2021: Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Quý II.2021: Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Quý III.2021: Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

6. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

7. Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng
Tổng đài hỗ trợ khách hàng
Thông tin về các điểm giao dịch DCNET

8. Các thông tin hỗ trợ khách hàng

1
Bạn cần hỗ trợ?