Bảo trì bảo dưỡng mạng cáp quang

  • Đo kiểm mạng cáp quang bị sự cố, xử lý lỗi, suy hao trên toàn tuyến.
  • Đo kiểm nghiệm thu công trình mạng cáp quang, cáp đồng, nghiệm thu công trình hoàn công.