TRUYỀN DỮ LIỆU
NỘI HẠT/LIÊN TỈNH – MPLS L2

Dịch vụ Truyền dữ liệu – MPLS L2 là một giải pháp công nghệ cho phép thiết lập đường kết nối truyền số liệu, các kết nối từ trụ sở chính công ty đến các chi nhánh bằng một kênh duy nhất tại trụ sở chính...
INTERNET CÁP QUANG FTTH

Dịch vụ Internet cáp quang FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng,...
INTERNET IP TRANSIT

Dịch vụ Internet IP Transit là dịch vụ cung cấp truyền tải dữ liệu lớn từ hệ thống hạ tầng của khách hàng trong nước qua cổng kết nối quốc tế hay hạ tầng kết nối Internet quốc tế của nhà...KÊNH THUÊ RIÊNG QUỐC TẾ – IPLC-IEPL

Dịch vụ Kênh thuê riêng quốc tế IPLC là dịch vụ kết nối quốc tế kết nối 2 điểm mà khách hàng yêu cầu. Đây là dịch vụ kết nối quốc tế trực tiếp (điểm – điểm)...

INTERNET KÊNH THUÊ RIÊNG – ILL

Dịch vụ Internet kênh thuê riêng – ILL là dịch vụ internet trực tiếp được cam kết về chất lượng dịch vụ, cung cấp cho khách hàng một giải pháp để kết nối Internet trực tiếp với băng thông...TRUYỄN DẪN KÊNH THUÊ RIÊNG – P2P

Dịch vụ Truyền dẫn kênh thuê riêng – P2P là dịch vụ kết nối trực tiếp 2 điểm mà khách hàng yêu cầu. Dịch vụ này sẽ cung cấp giải pháp kết nối trực tiếp giữa 2 văn phòng...

TRUYỀN DỮ LIỆU IP/VPN – MPLS L3

Dịch vụ Truyền dữ liệu IP/VPN – MPLS L3 là một giải pháp công nghệ cho phép thiết lập đường kết nối truyền số liệu. Cấu hình trên đường internet hiện tại của khách hàng,...