CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. Thông tin về các dịch vụ DCNET đang cung cấp:

2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ:

3. Bản công bố chất lượng dịch vụ:

4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ:

5. Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông:

6. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

7. Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng: