TRUYỀN DỮ LIỆU IP/VPN – MPLS L3

Dịch vụ Truyền dữ liệu IP/VPN – MPLS L3 là một giải pháp công nghệ cho phép thiết lập đường kết nối truyền số liệu. Cấu hình trên đường internet hiện tại của khách hàng, thiết lập mạng riêng ảo sử dụng địa chỉ IP để định tuyến kết nối. Dịch vụ sử dụng công nghệ chuyển mạch MPLS (Multi-Protocol Label Switching) layer-3 (Network) để định tuyến dữ liệu giữa 2 mạng riêng ảo. Với IP/VPN, khách hàng có thể sử dụng mà không cần kết nối mới đường dây vật lý, giúp tiết kiệm chi phí và tài nguyên cho khách hàng.

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ


Không cần kết nối đường dây vật lý

Sử dụng kết nội hiện tại để thiết lập, giúp tiết kiệm tài nguyên và chi phí.

Kết nối đáng tin cậy

Bảo vệ an toàn tuyệt đối với 2 lớp bảo vệ.

Linh động và dễ cấu hình

Mở kênh riêng ảo trên đường dây hiện tại, lưu lượng truy cập độc lập với đường internet, dễ dàng nâng cấp băng thông.


Dịch vụ giám sát thông minh

Hệ thống giám sát chủ động 24/7.